Biuletyn Informacji Publicznej
 Informacje ogólne
 Status prawny
 Przedmiot działalności
 Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje
 Organizacja
 Struktura własnościowa
 Majątek Spółki
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 Instrukcja korzystania ze strony BIP
 Redakcja
 Rejestr zmian
 Serwis internetowy OTBS
Liczba odwiedzin:
 • serwisu : 79
 • strony : 959
 •  
    Przedmiot działalności

  Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich
  eksploatacja na zasadach najmu.
  Spółka może również:
  1) nabywać budynki mieszkalne,
  2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na
  zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i
  niemieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki lub innych osób, z
  tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może
  być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  5) prowadzić inną działalność polegającą na:
  a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji
  mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem
  mieszkaniowym,
  b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze
  środków przyszłych właścicieli,
  c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej z związanych z
  funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie
  będących własnością Spółki,
  e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi, jak: obiekty
  służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe
  lub inne,
  f) zarządzanie składowiskiem odpadów pochodzących w większości z
  zasobów mieszkaniowych,
  g) zarządzaniu i administrowaniu obiektami służącymi zaspakajaniu potrzeb mieszkańców
  m.in. kładkami i placami zabaw.
   
   

  | Informacje ogólne | Status prawny | Przedmiot działalności | Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje | Organizacja | Struktura własnościowa | Majątek Spółki | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej |